Infrabel - Direction Asset Management - Area North-west

57/52/3/19/013 - Area North-West Aanleg overwegen met rubberplaten ...


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel - Directie Asset Management - Area North-West
Postadres: Koningin Maria-Hendrikaplein 2,BE-9000 Gent
Tel: +32 92412341
Fax: +32 92412537
E-mail: katrien.clauw@infrabel.be
Internetadres(sen): https://www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341172


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
57/52/3/19/013 - Area North-West Aanleg overwegen met rubberplaten . 
Referentienummer: I-I.NW-57/52/3/19/013 -F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45234100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit:
- Het plaatsen van een wegomleiding voor het wegverkeer;
- Het opbreken van bestaande overwegbekleding en wegenis;
- Het vernieuwen van sporen;
- De aanleg van nieuwe overwegbekleding met rubberplaten;
- Het aanleggen van nieuwe wegenis;
- Het afhalen, (ver)plaatsen en terugvoeren van seinen voor BTS (typeplans 55 tot 58);
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 3 of hoger , Categorie: H


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-20 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-20
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
- De opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op : https://enot.publicprocurement.be.Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventueleaddenda, verbeteringsberichten, aanvullende informatie, enz.Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdracht, erkennen de kandidaten en inschrijvers datzij kennis hebben genomen van de huidige gedragscode voor de leveranciers en aannemers van Infrabel en verbinden zij zichertoe om de bepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kangeraadpleegd en gedownload worden op de site www.infrabel.be onder de rubriek "Professionals"- Een Uniform Europees Aanbestedingsdocument is verplicht. bij het deel IV betreffende het voldoen van de aannemer aan deselectiecriteria is het voldoende om in dit deel enkel de sectie "Algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria" in te vullen. Deinschrijver moet in dit deel vermelden of hij voldoet aan de gevraagde erkenning voor deze opdracht.- In het kader van deze opdracht maakt Infrabel gebruik van e-Tendering voor alle fases van de plaatsingsprocedure.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie artikel 23 van de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdachten voor werken, leveringen en diensten.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-14