De Vlaamse Waterweg Nv

Seine-Schelde. Afbraak en heropbouw van de wegbrug over de Leie te Ooigem-Desselgem.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: ir. Frederiek Vanhessche
E-mail: bovenschelde@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355118


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Seine-Schelde. Afbraak en heropbouw van de wegbrug over de Leie te Ooigem-Desselgem. 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-ABS-19-033-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is een aanneming van werken voor de afbraak van de bestaande betonnen boogbrug over de Leie te Ooigem-Desselgem (verbinding Desselgemsestraat met Ooigemstraat), het bouwen van een nieuwe stalen boogbrug op dezelfde locatie, het voorzien van een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug (fiets aan de hand) met aanloophellingen (max. helling 15%) gedurende de werken, aanleg van de wegenis in aansluiting met de bestaande wegenis, heraanleg van de jaagpaden met het realiseren van verbindingen naar de bestaande jaagpaden en aanleg van groen en groenonderhoud.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-14


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het volledige bestek (PDF) werd thans toegevoegd.