Vlaamse Milieumaatschappij

Aanleg van een sedimentvang op het Groot Schijn te Wommelgem.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres: Dr De Moorstraat 24-26,BE-9300 Aalst
Contactpersoon: Nele Van Ransbeeck
E-mail: n.vanransbeeck@vmm.be
Internetadres(sen): http://www.vmm.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=354240


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg van een sedimentvang op het Groot Schijn te Wommelgem. 
Referentienummer: VMM-L 1615 I 0026 A-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45246000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze aanneming omvat voornamelijk:
- Uitgraven van gronden incl. sliblaag met afvoer en verwerking;
- Aanleg bypass in het talud van de rechteroever inclusief afsluitkleppen (deze zal ingezet worden wanneer de sedimentvang droog gezet wordt ter ontwatering van het afgezette sediment);
- Voorzien van schotbalkstuw stroomopwaarts en afwaarts van de bestaande waterloop om de waterloop tijdelijk af te dammen;
- Plaatsen van een stortkist stroomafwaarts de sedimentvang om de vang te ontwateren;
- Inzaaien van taludlichaam.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-17


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Toevoeging conformverklaring.