Infrabel - Area North-west

57/52/3/18/061 - Maintenance Brugge - vervangen van spoormaterialen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel - Area North-West
Postadres: Koningin Maria-Hendrikaplein 2,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Cindy Sergeant
Tel: +32 92422341
E-mail: cindy.sergeant@infrabel.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=345066


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
57/52/3/18/061 - Maintenance Brugge - vervangen van spoormaterialen 
Referentienummer: I-I.NW-57/52/3/18/061-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45234100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit:
- vervangen gebrekkige elementen in de sporen en spoortoestellen;
- uitvoeren van supplem. bewerkingen bij de vervanging van spoorelementen en/of toebehoren;
- herzieningswerken in de betrokken sporen en spoortoestellen;
- onderstoppen, nivelleren en richten en herprofileren van de betrokken sporen en spoortoestellen;
- lossen en verwerken van bijkomende ballast in deze sporen;
- in goede staat van berijdbaarheid houden van de bewerkte sporen en spoortoestellen tot op de dag van vaststelling van goede uitvoering;
- wegeniswerken, beddingswerken;
- organiseren van een wegomlegging;
- opbraak van sporen en spoortoestellen
- beperkte aanleg van sporen en spoortoestellen;
- afwerken van dienstpaden;
- opbraak, aanleg en verbeteren van kabelsleuven;
- regelen van de spanningen in de spoorstaven en de spoortoestellen
- uitvoeren van aluminothermische lassen
- leveren en plaatsen van een geotextiel en geogrid
- verhandelen van spoormaterialen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Maintenance Brugge
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse 3 of hoger
Categorie H


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-27 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-27
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op: https://enot.publicprocurement.be. Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, verbeteringsberichten, aanvullende informatie, enz. Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdracht, erkennen de kandidaten en inschrijvers dat zij kennis hebben genomen van de gedragscode voor de leveranciers en aannemers van Infrabel en verbinden zij zich ertoe om de bepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kan geraadpleegd en gedownload worden op de site www.infrabel.be onder rubriek "Professionals - Aannemers - Werken in aanneming - Spoorwegdomein.In het kader van deze opdracht maakt Infrabel gebruik van e-Tendering voor alle fases van de plaatsingsprocedure.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
zie artikel 23 van de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-17