Gemeente Dilbeek

Bouw van een brandweerkazerne, polyvalente zaal en noodwoningen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Dilbeek
Postadres: Gemeenteplein 1,BE-1700 Dilbeek
Contactpersoon: Mevrouw Karen Cautaerts
Tel: +32 24516966
Fax: +32 24516801
E-mail: karen.cautaerts@dilbeek.be
Internetadres(sen): www.dilbeek.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouw van een brandweerkazerne, polyvalente zaal en noodwoningen 
Referentienummer: 2019114
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
7569393.12 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: site oud-gemeentehuis - Ninoofsesteenweg, 1700 Dilbeek
II.2.4. Beschrijving
Bouw van een brandweerkazerne, polyvalente zaal en noodwoningen 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 072-169393

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Bouw van een brandweerkazerne, polyvalente zaal en noodwoningen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-18

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: BPC nv
Postadres: Terhulpsesteenweg 166,BE-1170 Watermael-Bosvoorde
Tel: +32 26636000
E-mail: benoit.antoine@bpc.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetensschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-21