Zorg Leuven, Welzijnsvereniging

Villa Clementina Perceel 01 Ruwbouw en Perceel 02 Lift


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Zorg Leuven, Welzijnsvereniging
Postadres: Andreas Vesaliusstraat 47/0001,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: Mevrouw Evelien Leribaux
Tel: +32 16248052
Fax: +32 16248349
E-mail: evelien.leribaux@zorgleuven.be
Internetadres(sen): www.zorgleuven.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Villa Clementina Perceel 01 Ruwbouw en Perceel 02 Lift 
Referentienummer: ZL-FCD-2019-301
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45211300
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-24


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Hoofdstuk 9 vloeren