Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Vlaams-brabant

Herinrichting omgeving faunapassage Hertenlaan


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres: Diestsepoort 6 bus 81,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Tel: +32 16665750
E-mail: wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357118


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herinrichting omgeving faunapassage Hertenlaan 
Referentienummer: AWV Vl-Br-X21/R0/185-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze aanneming kadert in het LIFE+ OZON project wat als doel heeft de versnippering van het Zoniënwoud tegen te gaan door ecologische hotspots en leefgebieden opnieuw te verbinden op een kwalitatieve manier. Eén van de ecologische verbindingen die reeds werd aangepakt, is de faunapassage (ecotunnel) onder de R0 tussen de Hertenlaan en de Molenweg, ter hoogte van kilometerpunt 19.400 op de R0.
Deze nieuwe aanneming heeft als doel de directe omgeving van de faunapassage te verbeteren en verder in te richten zodat wandelaars, fietsers en ruiters gemakkelijk en op een veilige manier de ecotunnel kunnen passeren. Er zullen ook zichtschermen geplaatst worden om de R0 visueel af te schermen van de omgeving.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE24
Voornaamste plaats van uitvoering: Hoeilaart
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk: - plaatsing van zichtschermen langsheen binnen- en buitenring, inclusief de afbraak van oude vangrails en de plaatsing van new jersey elementen en nieuwe vangrails; - afbraak van een niet langer gebruikte brug langsheen de R0, met aanleg en stabilisatie van de wanden; - aanleg van een helling voor fietsers komende van de Hertenlaan; - aanleg van een fiets- en ruiterpad tussen de Molenweg en de ecotunnel Hertenlaan; - aanleg van een fietspad tussen de Molenweg en de Varkensgatweg; - aanleg van een paardentrap ten noorden van de ecotunnel; - afbraak en afvoer van bestaande afvoergoten en herprofilering van het terrein. 
II.2.7. Looptijd
60 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
UItsluitingsgronden van art. 61 t.e.m. 64 van KB van 18/04/2019 zijn van toepassing


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-29 11:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-29
Plaatselijke tijd: 11:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-24