Tabor Vzw

Het aanstellen van een onafhankelijke verzekeringsmakelaar


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Tabor VZW
Postadres: Molenaarsstraat 26,BE-9000 Gent
Tel: +32 468285481
E-mail: katrien.biltris@tabor.be
Internetadres(sen): www.tabor.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355884


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het aanstellen van een onafhankelijke verzekeringsmakelaar 
Referentienummer: Tabor-ORDGHA-0766ED20400911E99D06005056B70ZE3-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66518100
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
1.Begeleiding in het kader van het uitvoeren van een overheidsopdracht en het onderhandelen van de contracten met verzekeraars.
2.Het beheer en de opvolging van het verzekeringsprogramma.
3.Consult aangaande de wetgeving en reglementering.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
260200.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Oost-en West Vlaanderen
II.2.4. Beschrijving
Beheer en opvolging van het verzekeringsprogramma, begeleiding overheidsopdrachten en consult aangaande de wetgeving voor de leden van de Taborgroep. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Aanstellen van een makelaar voor de Taborgroep

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Marsh NV,BE Brussel
NUTS-code: BE2
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg, Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, BE-9000 Gent

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van eerste aankeg, Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, BE Gent

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tabor vzw, dienst aankoop, BE Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-25