Geraardsbergen

Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Geraardsbergen
Postadres: Weverijstraat 20,BE-9500 Geraardsbergen
Tel: +32 25099667
E-mail: l.vanderkelen@ci-assurances.be
Internetadres(sen): http://www.geraardsbergen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355512


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille. 
Referentienummer: Geraardsbergen-Verzekeringen-001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille :
Patrimonium
Aansprakelijkheid
Arbeidsongevallen
Vloot
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-31


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Aangepaste inventaris en aangepaste lijsten voertuigen