Regionaal Ziekenhuis H. Hart Leuven

Nieuwbouw polikliniek, huisartsenwachtpost en verbouwing spoed Perceel 1: gesloten ruwbouw polikliniek, gesloten ruwbouw + afwerking huisartsenwachtpost en spoed-omgevingswerken+afbraak best.gebouwen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regionaal Ziekenhuis H. Hart Leuven vzw
Postadres: Naamsestraat 105,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: Eric Verschakelen
Tel: +32 16209200
E-mail: eric.verschakelen@hhleuven.be
Internetadres(sen): www.hhleuven.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358218

I.3. Communicatie

Officiële benaming: BOECKX ARCHITECTS
Postadres: Torhoutsesteenweg 52,BE-8400 Oostende
Contactpersoon: Steven Declerck
Tel: +32 59808804
E-mail: info@boeckx.be
Internetadres(sen): http://www.boeckx.be http://www.boeckx.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Nieuwbouw polikliniek, huisartsenwachtpost en verbouwing spoed Perceel 1: gesloten ruwbouw polikliniek, gesloten ruwbouw + afwerking huisartsenwachtpost en spoed-omgevingswerken+afbraak best.gebouwen 
Referentienummer: RZ HH Leuven-0125_POL_A001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Nieuwbouw polikliniek, huisartsenwachtpost en verbouwing spoed
Perceel 1: gesloten ruwbouw polikliniek, gesloten ruwbouw + afwerking huisartsenwachtpost en spoed - omgevingswerken en afbraak bestaande gebouwen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Naamsestraat 1053000 Leuven
II.2.4. Beschrijving
Nieuwbouw polikliniek, huisartsenwachtpost en verbouwing spoed - Perceel 1: gesloten ruwbouw polikliniek + gesloten ruwbouw + afwerking huisartsenwachtpost en spoed - omgevingswerken en afbraak bestaande gebouwen 
II.2.7. Looptijd
720 dag(en)
Verlenging mogelijk: JA
Nieuwe werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken overeenstemmend met het ontwerp van deze opdracht, kunnen via onderhandelingsprocedure toegewezen worden aan de aannemer waaraan deze opdracht wordt gegund (binnen de 3 jaar na sluiting van de oorspronkelijke opdracht). 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Categorie D
Klasse 8


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-11 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-11
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Bezoek bouwplaats met verpicht attest voorafgaand plaatsbezoek.Planning + fasering

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-05