Vzw Schoolkomiteit Heppen

De heraanleg van 3 speelplaatsen te Heppen (rioleringswerken, verhardingen en diverse constructies in hout en staal zoals luifels, speeltuigen, enz.)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VZW Schoolkomiteit Heppen
Postadres: Beringsesteenweg 12,BE-3971 HEPPEN
Contactpersoon: Mevr. Simone Henderickx
Tel: +32 11343549
E-mail: info@deheppening.be
Internetadres(sen): http://www.dearchitectengroep.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358807

I.3. Communicatie

Officiële benaming: DAG bvba
Postadres: Lebonstraat 86,BE-2440 GEEL
Contactpersoon: Dirk Fredricx
Tel: +32 14592600
E-mail: info@dearchitectengroep.be
Internetadres(sen): http://www.dearchitectengroep.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358807

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
De heraanleg van 3 speelplaatsen te Heppen (rioleringswerken, verhardingen en diverse constructies in hout en staal zoals luifels, speeltuigen, enz.) 
Referentienummer: DAG BVBA-De Heppening-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45420000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De heraanleg van 3 speelplaatsen te Heppen (rioleringswerken, verhardingen en diverse constructies in hout en staal zoals luifels, speeltuigen, enz.)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE, BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Heppen - Leopoldsburg
II.2.4. Beschrijving
De heraanleg van 3 speelplaatsen te Heppen. 
II.2.7. Looptijd
240 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bijzonder bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bijzonder bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-20 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-04-19
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-20
Plaatselijke tijd: 09:00
Adres: VZW Parochiaal Schoolkomiteit Heppen, Beringsesteenweg 12, 3971 Heppen

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
zie bestek

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-2440 GEEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-12