Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

Project 20.333C/1 - Gingelom, RWZI Gingelom-Muizen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Peter Gillis
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358791

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Biotech Engineering BVBA
Postadres: Rue de la Grande Couture 2,BE-7522 Doornik
Contactpersoon: Mevr. Katleen Lammens / Dhr. Stefaan Heyvaerts
Tel: +32 69672090
E-mail: info@biotech-engineering.be
Internetadres(sen): http://www.aquafin.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 20.333C/1 - Gingelom, RWZI Gingelom-Muizen 
Referentienummer: AQFINFRA-20333Clot1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232420
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 20.333C/1 - Gingelom, RWZI Gingelom-Muizen
Bouwkundige werken bouw RWZI
Leveren, plaatsen, testen en opstarten van de installatie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Gingelom
II.2.4. Beschrijving
Project 20.333C/1 - Gingelom, RWZI Gingelom-Muizen Bouwkundige werken bouw RWZI  Leveren, plaatsen, testen en opstarten van de installatie Lot 1: Bouwkundige werken Besteknummer: 20.333C/1 De opdracht omvat in hoofdzaak: De bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie met oprichting van  een influentpompput en overstortconstructie  een voorbehandeling  een biologische zuivering met centrale nabezinktank  een blowerlokaal  een slibindikker en -buffer met tussenliggend slibpompenlokaal  een chemicaliëntank  een HS-cabine  een dienstgebouw. De bouw van een erosiebestrijdingsbekken. Verharding van de Bosstraat tot aan de RWZI. 
II.2.7. Looptijd
510 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie V of E, klasse 5.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-13 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-13
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De zitting is openbaar.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 510 kalenderdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-12