Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

MBE3003 / A5209003 - Merelbeke, afkoppeling oppervlaktewater containerpark


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Peter Van Holderbeke
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358888


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
MBE3003 / A5209003 - Merelbeke, afkoppeling oppervlaktewater containerpark 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45252130
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
MBE3003 / A5209003 - Merelbeke, afkoppeling oppervlaktewater containerpark
- Rooien van struiken & hagen.
- Opbreken van beton- asfaltverhardingen en lijnvormige elementen.
- Aanleggen van KWS verhardingen en lijnvormige elementen.
- Aanleggen van rioleringen diameter 250mm en diameter 315mm incl. inspectieputten.
- Leveren en plaatsen van 2 elektromagnetische debietmeters incl. 2 inspectieputten.
- Leveren en plaatsen van 1 KWS afscheider incl. 1 inspectieput.
- Leveren en plaatsen van 1 slibopvang put van 10.000l.
- Afkoppelingen van verschillende lozingspunten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-10 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
PlaatsbezoekDoor het neerleggen van zijn offerte erkent de inschrijver ter plaatse te zijn geweest envolledig op de hoogte te zijn van de werken, ligging, de staat en de aard van het terrein waarde werken moeten worden uitgevoerd. Het is dan ook duidelijk dat hij een zicht heeft op demogelijkheden voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel.Zie bijlage 6 ''Attest van plaatsbezoek'' Dit attest moet ingevuld en bij de offerte gevoegdworden.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-13