Sa Marsh

2009/0697/03_RENOvatiewerken fase 1_appartementen wijk Speelhof Diest


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: C.V.B.A. Diest-Uitbreiding
Postadres: Bergveld 29,BE-3290 Diest
Contactpersoon: De heer Willem Van Damme
Tel: +32 13312960
E-mail: willem.van.damme@diestuitbreiding.be
Internetadres(sen): http://www.diestuitbreiding.be/ 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2009/0697/03_RENOvatiewerken fase 1_appartementen wijk Speelhof Diest 
Referentienummer: RENO_2009/0697/03_APP_Speelhof_Diest.
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Fabiolalaan 6, 8 en 10; Anjerstraat 19; 20 en 21; Bremstraat 2, 4, 6, 8, 10 en Leuvensestraat 65 te 3290 Diest
II.2.4. Beschrijving
2009/0697/03_RENOvatiewerken fase 1_appartementen wijk Speelhof Diest De opdracht omvat de renovatie van 125 appartementen in 11 gebouwen in de wijk "Speelhof" te Diest en 1 appartementsgebouw in het centrum van Diest. (Volgende werkzaamheden worden voorzien: dakrenovatiewerkzaamheden, werkzaamheden in het kader van brandveiligheid, plaatsen van plafond-isolatie in de parkeerkelder, enz;) Plaats van uitvoering: Fabiolalaan 6, 8 en 10; Anjerstraat 19; 20 en 21; Bremstraat 2, 4, 6, 8, 10 en Leuvensestraat 65 te 3290 Diest 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: 2009/0697/03_RENOvatiewerken fase 1_appartementen wijk Speelhof Diest

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-13