Stad Bree

Bree: N76 Meeuwerkiezel, van kerk Gerkenberg tot Grens Meeuwen-Gruitrode (lot 4): Aanleg van vrijliggende fietspaden en een gescheiden riolering


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Bree
Postadres: Vrijthof 10,BE-3960 Bree
Contactpersoon: Nelly Gabriels
Tel: +32 89848531
E-mail: nelly.gabriels@bree.be
Internetadres(sen): www.bree.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355916


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bree: N76 Meeuwerkiezel, van kerk Gerkenberg tot Grens Meeuwen-Gruitrode (lot 4): Aanleg van vrijliggende fietspaden en een gescheiden riolering 
Referentienummer: Groep Infrabo nv-10101A-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
- het opbreken van bestaande infrastructuur t.h.v. de aan te passen kruispunten;
- alle grondwerken nodig tot het verwezenlijken van de voorgeschreven lengte- en dwarsprofielen;
- het aanleggen van een gescheiden riolering;
- het herprofileren van grachten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-14


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:

Te lezen:
Er is een terechtwijzend bericht nr; 1. Dit betreft: .  Post 19: (VS) in te vullen bedrag = 5000 euro (excl btw).  Post 20: (VS) in te vullen bedrag = 24000 euro (excl btw). Tevens werd het defnitief technisch verslag met conform verklaring bijgevoegd. Deze omvat enkel tekstuele aanpassingen, geen impact op codes of volumes.
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:

Te lezen:
Er is een terechtwijzend bericht nr; 1. Dit betreft: .  Post 19: (VS) in te vullen bedrag = 5000 euro (excl btw).  Post 20: (VS) in te vullen bedrag = 24000 euro (excl btw). Tevens werd het defnitief technisch verslag met conform verklaring bijgevoegd. Deze omvat enkel tekstuele aanpassingen, geen impact op codes of volumes.
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er is een terechtwijzend bericht nr. 1. Dit betreft:
 Post 19: (VS) in te vullen bedrag = 5000 euro (excl btw)
 Post 20: (VS) in te vullen bedrag = 24000 euro (excl btw)
Tevens werd het defnitief technisch verslag met conform verklaring bijgevoegd.
Deze omvat enkel tekstuele aanpassingen, geen impact op codes of volumes.