Vlaamse Milieumaatschappij

Verwijdering van de grond / puinhoop achter de gebouwen van 'Shopping Pajot' te St.-Pieters-Leeuw - Fase II


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres: Dr De Moorstraat 24-26,BE-9300 Aalst
Contactpersoon: Kris Soete
Tel: +32 25532179
E-mail: k.soete@vmm.be
Internetadres(sen): http://www.vmm.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359062

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres: Koning Albert II Laan 20 bus 16 ,BE-1070 Brussel
Contactpersoon: Kris Soete
E-mail: k.soete@vmm.be
Internetadres(sen): http://vmm.be http://vmm.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verwijdering van de grond / puinhoop achter de gebouwen van 'Shopping Pajot' te St.-Pieters-Leeuw - Fase II 
Referentienummer: VMM-L 2644 I 0011 L-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45112500
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Afvoer van een grond / puinhoop
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente St.-Pieters-Leeuw
II.2.4. Beschrijving
Afvoer en definitieve verwerking van grond / puinhoop 
II.2.7. Looptijd
20 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-10 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-10
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Koning Albert II Laan 20 bus 16 1000 Brussel, 2° verdiepInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
openbaar


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
zie bestek

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Iedere belanghebbende kan binnen 60 dagen na kennisneming ofbekendmaking tegen de beslissing een beroeptot nietigverklaring indienen bij de Raad Van State. Het verzoekschrift dient aangetekend te worden neergelegdbij de Raad Van State samen met 3 door de ondertekenaar eensluidend verklaarde afschriften en bovendienzoveel afschriften als er tegenpartijen zijn. Bevat het verzoekschrift tot nietigverklaring tevens een vordering totschorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden akte, dan bevat het verzoekschrift 9 door deondertekenaareensluidend verklaarde afschriften (art. 85 van het procedurereglement van de Raad Van Statezoals gewijzigd door het KB van 25 april 2007).

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-14