Dilbeek

Herinrichting Bodegemstraat - Ternatstraat te Sint-Martens-Bodegem


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Dilbeek
Postadres: Gemeenteplein 1,BE-1700 Dilbeek
Contactpersoon: Tim Blomme
Tel: +32 92424444
E-mail: BE_PSO_IRV@arcadisbelgium.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359075 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359075


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herinrichting Bodegemstraat - Ternatstraat te Sint-Martens-Bodegem 
Referentienummer: Dilbeek-BE0100.010209.0120-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht heeft tot doel uitvoering van de wegenis en rioleringswerken en de Bodegemstraat/Ternatstraat op grondgebied Dilbeek (Sint Martens Bodegem) en Ternat.
De werken omvatten hoofdzakelijk wat volgt:
a. Uitvoeren van topografische verrichtingen;
b. Opbreken van verhardingen en hun funderingen;
c. Opbreken van rioleringen;
d. Grondwerken voor de aardebaan;
e. Aanleggen van rioleringen en bouwen van inspectieputten;
f. Aanleggen van draineringen;
g. Aanleggen van funderingen;
h. Aanleggen van straatgoten en trottoirbanden;
i. Aanleggen van straatkolken en hun aansluitingen;
j. Aanleggen van rijwegverhardingen;
k. Aanleggen van fietspadverhardingen;
l. Aanleggen van onverharde bermen;
m. Realiseren van aansluitingen van huisriolen;
n. Bestratingen van voetpaden en opritten;
o. Werfsignalisatie;
p. Beplantingen;
q. Grasbezaaiingen;
r. Signalisatie en wegmarkering;
s. Het onderhoud gedurende de waarborgtermijn.
t. Afkoppelingswerken op privaat terrein.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Bodegemstraat te Dilbeek
II.2.4. Beschrijving
Het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken 
II.2.7. Looptijd
175 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:
Erkenning categorie C1/E1 klasse 7 (volgens de raming)

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: C


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-20 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-20
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Opening van de offertes vindt plaats in de Kasteelhoeve, de Heetveldelaan 4, 1ste verdieping te Dilbeek

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat, BG-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-14