Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening

DOM-061-12-008-Z Riolerings- en wegeniswerken in de Spitaalpoort- en Serafijnstr. te Gent


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres: Stropstraat 1,BE-9000 GENT
Contactpersoon: Patrick Rombaut
Tel: +32 92425733
E-mail: patrick.rombaut@farys.be
Internetadres(sen): www.farys.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359051


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
DOM-061-12-008-Z Riolerings- en wegeniswerken in de Spitaalpoort- en Serafijnstr. te Gent 
Referentienummer: TMVW-DOM-061-12-008-Z-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45231300
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Riolerings- en wegeniswerken in de Spitaalpoort- en Serafijnstraat te Gent
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Gent
II.2.4. Beschrijving
Riolerings- en wegeniswerken in de Spitaalpoort- en Serafijnstraat te Gent 
II.2.7. Looptijd
187 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 6, Categorie: C


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-17 10:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-06-15
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-17
Plaatselijke tijd: 10:15
Adres: FARYS|TMVW, Stropstraat 1, 9000 GENT

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
15 dagen voor de procedure van schorsing bij uiterste dringende noodzakelijkhied en 60 dagen bij annulatie beroep, te rekenen vanaf de betekening van de beslissing

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-14