Agentschap Voor Natuur En Bos

Leveren en installeren van 4 broedeilanden voor sternen.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap voor Natuur en Bos
Postadres: Graaf De Ferrarisgebouw - Koning Albert II-laan 20 bus 8,BE-1000 Brussel
Tel: +32 92762032
E-mail: els.vandurme@vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.natuurenbos.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357963


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren en installeren van 4 broedeilanden voor sternen. 
Referentienummer: ANB-ANB-OTBW-19-60332-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34515000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Leveren en installeren van 4 broedeilanden voor sternen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-14


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Geachte,
Hierbij laat ik u weten dat het bestek op volgende artikels gewijzigd is.
B.1.1. UITVOERINGSTERMIJN (ART. 147 KB UITVOERING)
3.1.2.4. AFRASTERINGSGAAS
3.1.2.5. BEVESTIGINGELEMENTEN
3.1.2.7. SUBSTRAAT
3.1.2.8. SCHUILPLAATSEN