Universitair Ziekenhuis Gent

Raamovereenkomst voor de operationele leasing van fietsen en voor de fietsbijstand van niet-geleasete fietsen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres: Corneel Heymanslaan 10 ,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mevrouw Annelot Vermeire
Tel: +32 93324768
E-mail: annelot.vermeire@uzgent.be
Internetadres(sen): www.uzgent.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de operationele leasing van fietsen en voor de fietsbijstand van niet-geleasete fietsen 
Referentienummer: OP/AVE/DDW/D34190232
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66114000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het UZ Gent wenst één leverancier te selecteren voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor de operationele leasingcontracten van diverse soorten fietsen (bv. normaal, elektrisch, bakfiets,.). Deze leasing omvat naast de levering van de fietsen, ook het onderhoud en herstellingen, verzekeringen, pechbijstand et cetera, net als het vlootbeheer met ondersteuning bij facturatie, rapportage en dienstverlening naar de eindgebruiker toe. De fietsen worden ter beschikking gesteld aan alle personeelsleden van het UZ Gent.
Het UZ Gent wenst tevens een overeenkomst voor de bijstand van niet-geleasete fietsen af te sluiten.

De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel Nr. 1: Operationele leasing van fietsen, incl. fietsbijstand
Perceel Nr. 2: Fietsbijstand voor niet-geleasete fietsen (eigen fiets van de werknemer)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Operationele leasing van fietsen, incl. fietsbijstand 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Personeelsadministratie & Organisatie, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Fietsbijstand voor niet-geleasete fietsen (eigen fiets van de werknemer) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Personeelsadministratie & Organisatie, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.* De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:- niet in staat van faillissement verkeert;- voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen;- en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do?clean=false* De kandidaat/inschrijver dient een recent (max 3 maanden oud tov openingsdatum) uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid).

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. In het kader van de financiële draagkracht worden er geen specifieke bewijsstukken gevraagd.
Eventuele minimumeisen:
1. In het kader van de financiële draagkracht worden er geen specifieke bewijsstukken gevraagd.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst van de voornaamste diensten waarop de opdracht betrekking heeft die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht.

Eventuele minimumeisen:
1. Perceel 1:
De inschrijver geeft minimum 2 referenties waarvan minstens 1 met minimaal 200 fietsen en minstens 1 met een fietspolicy.
Per referentie geeft hij het aantal fietsen, de looptijd van de overeenkomst, de instelling van deze overeenkomst en, indien van toepassing, de fietspolicy op.
Perceel 2:
De inschrijver geeft minimum 2 referenties waarvan minstens 1 met minimaal 100 polissen.
Per referentie geeft hij het aantal polissen, de looptijd van de overeenkomst en de instelling van deze overeenkomst op.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-13 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-06-10
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-13
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Vergaderzaal Aankoopdienst - Ingang 75 - route 7515 - 1e verdieping (Containercomplex De Pintepark II), Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.Het type raamovereenkomst is verschillend per perceel. De raamovereenkomst zal worden uitgevoerd ten dele zonder opnieuw tot mededinging op te roepen en ten dele met een nieuwe oproep tot mededinging tussen de deelnemers.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-12