Stad Lokeren

Uitvoeren van diensten m.b.t. groenbeheer, -onderhoud en natuurbeheer en landschapsherstel op grondgebied Lokeren (opdracht voorbehouden aan sociale en beschutte werkplaatsen)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Lokeren
Postadres: Groentemarkt 1,BE-9160 Lokeren
Contactpersoon: Centrale Aankoopdienst
Tel: +32 93423017
Fax: +32 93423019
E-mail: cad@lokeren.be
Internetadres(sen): www.lokeren.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitvoeren van diensten m.b.t. groenbeheer, -onderhoud en natuurbeheer en landschapsherstel op grondgebied Lokeren (opdracht voorbehouden aan sociale en beschutte werkplaatsen) 
Referentienummer: 20/eu02
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77310000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: Grondgebied Lokeren
II.2.4. Beschrijving
De opdracht heeft tot doel het uitvoeren van prestaties op afroep m.b.t. groenbeheer en - onderhoud, natuurbeheer en landschapsherstel op het grondgebied Lokeren. De prestaties houden onder meer in: mechanische onkruidbestrijding, maaien van gras, snoeien van beplantingen, scheren van hagen en massieven, ziekte- en insectenbestrijding, afvoeren van groenafval en zwerfvuil, en andere diverse prestaties. Conform artikel 15 van de wet van 17/06/2016 wordt deze opdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen in de zin van de wetgeving overheidsopdrachten en aan sociale inschakelingsondernemingen. Voor de voorwaarden waaraan de inschrijvers moeten voldoen, wordt verwezen naar artikel 59 van de wet van 26/03/1999. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-12-31
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting van de opdracht te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* Geldig en recent RSZ-attest (met droogstempel);* Attest sociale inschakelingseconomie;* Attest aansprakelijkheidsverzekering;* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een referentielijst waaruit minimum 3 soortgelijke opdrachten blijken uitgevoerd in openbaar dienstverband gedurende de laatste 3 jaar. Deze lijst dient ook de coördinaten van de contactpersoon van het bestuur waarvoor deze opdrachten werden uitgevoerd, te vermelden;2. Een personeelslijst met opgave van bekwaamheden van de personen die de leiding over de ploeg hebben;3. Een lijst met een korte beschrijving van de machines waarover de dienstverlener beschikt en die effectief zullen ingezet worden voor de uitvoering van de opdracht; 4. Een bewijs van registratie in categorie 08 (aanleg en onderhoud van diverse terreinen);5. Jaarplan gegeven interne opleidingen groenafdeling 2017 en 2018;6. Geplande opleidingen 2019;7. Verklaring VCA attest voor operationeel leidinggevenden;8. Foto's van het wagenpark dat ingezet zal worden met de correcte signalisatie voor werkzaamheden langs de openbare weg;9. Foto's en summiere beschrijving van de signalisatiekledij die aan de medewerkers gegeven wordt;10. Veiligheidsinstructiekaarten van de meest gebruikte machines:* boomzaag* bladblazer* heggeschaar* bosmaaier* grasmachine* onkruidbrander11. Beschrijving van welke maatregelen genomen zullen worden en welke instrumenten ontwikkeld en geïmplementeerd werden om te garanderen dat bij de werkzaamheden veiligheid, gezondheid en milieu gewaarborgd worden. 12. Voorbeeld van de samenstelling van een ploeg met hun competenties, per werktype.

Eventuele minimumeisen:
1. Uit de referentielijst moeten minimum 3 soortgelijke (zowel naar aard als naar bedrag) opdrachten blijken uitgevoerd in openbaar dienstverband gedurende de laatste 3 jaar.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben: JA


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-13 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-04-11
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-13
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Bureau Centrale Aankoopdienst - Stadhuis Lokeren (2de verdieping), Groentemarkt 1 te 9160 Lokeren

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State-Griffie
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-12