Stad Dendermonde

Groenaanleg woonwijk Hagewijkpark


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Dendermonde
Postadres: Fr. Courtensstraat 11,BE-9200 Dendermonde
Contactpersoon: Mevrouw Kim Keymeulen
Tel: +32 52251127
Fax: +32 52251124
E-mail: kim.keymeulen@dendermonde.be
Internetadres(sen): https://www.dendermonde.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Groenaanleg woonwijk Hagewijkpark 
Referentienummer: Dendermonde-PPP005-2122/9026/2019.08-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 03452000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De technische bepalingen van het dossier beschrijven het gebruik van wortelgeleidingsplaten, daarentegen wordt in de meetstaat verwezen naar het aanbrengen van flexibel anti-wortelscherm. voor
post 6. Flexibel anti-wortelscherm, dient prijszetting te gebeuren voor het plaatsen van wortelgeleidingspanelen conform de beschrijvingen onder hoofdstuk 3, Materialen, 83. Wortelgeleidingsplaten.