Lummen

Aanleg riolering, wegenis en fietspaden (Mod. 13) N725 - Meldertsebaan en herinrichting Schoolstraat (Mod. 10)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Lummen
Postadres: Gemeenteplein 13,BE-3560 Lummen
Contactpersoon: Ivo Hulshagen
Tel: +32 13390526
E-mail: overheidsopdrachten@lummen.be
Internetadres(sen): http://lummen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358759


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg riolering, wegenis en fietspaden (Mod. 13) N725 - Meldertsebaan en herinrichting Schoolstraat (Mod. 10) 
Referentienummer: Lummen-2018/5105/01-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het aanleggen van fietspaden langs de N725, het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel, het herinrichten van een schoolomgeving en de heraanleg van wegenis.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
6372252.98 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Lummen
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk: - Signalisatie van de werken in de verschillende uitvoeringsfasen - Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, . - Grondwerken - Aanleggen van rijbaanverhardingen in asfalt - Aanleggen van rijbaanverharding in betonstraatstenen - Aanleggen van fietspaden in asfalt - Aanleggen van stoepverhardingen in betonstraatstenen - Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen - Plaatsen van RWA en DWA riolering - Aanleggen van bovengronds bufferbekken - Het aansluiten van huizen en straatkolken - Allerhande werken - Aanbrengen definitieve belijningen en verkeersborden (signalisatie) - Omleidingen met inbegrip van omleidingssignalisatie - Groenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiode - Het opmaken van een as-builtdossier - Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 158-389882

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-29

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Deckx Algemene Ondernemingen,BE-2480 Dessel
NUTS-code: BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-13