Stad Aalst

Cluster Mobiliteit en openbaar domein. Wegen- en rioleringswerken in Bert Van Hoorickstraat en deel Gentsestraat te Aalst


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Aalst
Postadres: Werf 9,BE-9300 Aalst
Tel: +32 53779300
E-mail: aanbestedingen@aalst.be
Internetadres(sen): www.aalst.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Cluster Mobiliteit en openbaar domein. Wegen- en rioleringswerken in Bert Van Hoorickstraat en deel Gentsestraat te Aalst 
Referentienummer: 19/I-68
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-15


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
BELANGRIJK:
Gresbuizen reeks 120 diameter di = 1000 mm worden niet meer geproduceerd.
Posten 35 en 36 worden aangepast naar 'rioleringsbuizen diameter di = 1000 mm, gewapend-betonbuizen , reeks 135'.