Wegen En Verkeer Oost-vlaanderen

A14/E17 GENTBRUGGE Sanering viaduct Gentbrugge.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Postadres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Stefan Heuninck
Tel: +32 92762600
E-mail: stefan.heuninck@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=354606


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A14/E17 GENTBRUGGE Sanering viaduct Gentbrugge. 
Referentienummer: AWV O-Vl-X40/A14/156-1M3D8H/19/29-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45221100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De renovatie van beide brughelften van het viaduct van Gentbrugge (vnr. 598, idnr. 0.014.068.1) en de renovatie van beide brughelften van de brug in de A14/E17 over de Schelde (vnr. 2330, idnr. 0.014.069.1) en herinrichting van de dienstenzones A14/E17 te Gentbrugge.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd een TW3 gepubliceerd op 09/11/2019. Een samenvatting van de wijzigingen is bijgevoegd. Zowel in de samenvattende als in de beschrijvende meetstaat zijn er wijzigingen gebeurd. Een nieuw BVGP werd toegevoegd. Gelieve met alle wijzigingen rekening te willen houden.