Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

21.077B/1 (08870199-R/000847) - Borgloon, verbindingsriolering Jesserenstraat - deel Jesserenstraat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk Nevelsteen
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357561


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
21.077B/1 (08870199-R/000847) - Borgloon, verbindingsriolering Jesserenstraat - deel Jesserenstraat 
Referentienummer: AQFINFRA-21077Blot1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
21.077B/1 (08870199-R/000847) - Borgloon, verbindingsriolering Jesserenstraat - deel Jesserenstraat
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-21


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
- Technisch verslag wordt toegevoegd.
- Wijzigingen meetstaat en bestek.
- Nieuwe versie meetstaat beschikbaar.