De Vlaamse Waterweg Nv

ZEESCHELDE R.O. TE ANTWERPEN Herinrichting Scheldekaaien. Uitvoeringsfase. Stabilisatie kaaimuur Sint-Andries en Zuid. Sint-Michielskaai. Caisson 52 t.e.m. 8.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Koen Segher
Tel: +32 32249339
Fax: +32 32246725
E-mail: koen.segher@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359769


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ZEESCHELDE R.O. TE ANTWERPEN Herinrichting Scheldekaaien. Uitvoeringsfase. Stabilisatie kaaimuur Sint-Andries en Zuid. Sint-Michielskaai. Caisson 52 t.e.m. 8. 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-19-0008-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45243600
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De werken omvatten in hoofdzaak:- Het aanbrengen van bodembescherming voor de bestaande kaaimuur;- Het plaatsen van een diepwand achter de bestaande kaaimuur;- Het uitbreken van de bestaande bevloering (incl. oude treinsporen, kasseien) waarbij deze behouden dienen te worden ter recuperatie bij de afwerking.- Het ontgraven achter de bestaande kaaimuur, ter ontlasting van de historische kaaimuur;- Het uitvoeren en onder voorspanning plaatsen van ankers ter verankering van de diepwand;- Gedeeltelijke afbraak van de bestaande kaaimuur tot op een bepaalde hoogte.- Heropbouw van de kesp + parement, bovenop de historische kaaimuur.- Het verder uitgraven achter de bestaande kaaimuur tot op de definitieve ontgravingsdiepte;- Het aanbrengen van de bodembescherming in de ontlastingsruimte;- Bouw van een dakplaat boven de ontlastingsruimte;- Het voorzien van de uitwaterings- en ontluchtingsopeningen doorheen de bestaande kaaimuur;
- Het terugplaatsen van de kasseiverharding;- plaatsen ladders.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
13556234.43 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
ZEESCHELDE R.O. TE ANTWERPEN Herinrichting Scheldekaaien. Uitvoeringsfase. Stabilisatie kaaimuur Sint-Andries en Zuid. Sint-Michielskaai. Caisson 52 t.e.m. 8. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 188-456620

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-11-21

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Artes Roegiers
Postadres: Burchtstraat 89,BE 9150 Kruibeke
NUTS-code: BE23
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Artes Depret
Postadres: Burchtstraat 89,BE 9150 Kruibeke
NUTS-code: BE23
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De indiening van de offerte dient elektronisch via de e-tendering website te gebeuren(https://eten.publicprocurement.be).De opdracht wordt uitgeschreven door De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt.De administratieve entiteit die optreedt als aanbestedende overheid is:De Vlaamse Waterweg nvafdeling Zeeschelde - ZeekanaalLange Kievitstraat 111-113 bus 442018 AntwerpenTel: 03/224 67 11Fax: 03/224 67 05Mail: zeescheldezeekanaal@vlaamsewaterweg.beInlichtingen betreffende de opdracht kunnen tijdens de kantooruren (9u00-16u) bekomen worden bij: ing. Koen Segher (koen.segher@vlaamsewaterweg.be)

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-22