Gemeente Hechtel-eksel

Renovatie De Schans - Perceel 3 HVAC & Sanitair


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Hechtel-Eksel
Postadres: Don Boscostraat 5,BE-3940 Hechtel-Eksel
Contactpersoon: De heer Frank Ulenaers
Tel: +32 11730161
E-mail: frank.ulenaers@hechtel-eksel.be
Internetadres(sen): www.hechtel-eksel.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Architecten@nova-zembla bvba
Postadres: Kerkstraat 13,BE-3940 Hechtel-Eksel
Contactpersoon: De heer Willem Van Hoof
Tel: +32 11733170
Fax: +32 11734671
E-mail: architecten@nova-zembla.be
Internetadres(sen): www.nova-zembla.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie De Schans - Perceel 3 HVAC & Sanitair 
Referentienummer: 2019027_763
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45330000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Ontmoetingscentrum De Schans, Schansplein 1 (voorheen Rode Kruisplein 10) te 3940 Hechtel-Eksel
II.2.4. Beschrijving
Het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel gaat over tot de grondige renovatie van ontmoetingscentrum De Schans. Dit project wordt opgedeeld in de volgende percelen: - perceel 1 Bouwwerken en afbouw (reeds gegund; in uitvoering) - perceel 2 Elektriciteit (gelijktijdig in aanbesteding) - perceel 3 HVAC & Sanitair(huidige opdracht) - perceel 4 BEO-veld (gelijktijdig in aanbesteding) - perceel 5 Lift - perceel 6 Keuken - perceel 7 Licht & geluid - perceel 8 Theatertechniek - perceel 9 Vaste bemeubeling Deze opdracht heeft betrekking op perceel 3 HVAC & Sanitair. De overige percelen maken deel uit van afzonderlijke plaatsingsprocedures. De uitvoering van de verschillende percelen zal (gedeeltelijk) gelijktijdig verlopen. De werkzaamheden met betrekking tot perceel 3 HVAC & Sanitair hebben tot doel het leveren, monteren en in volmaakte staat van werking stellen van de HVAC-installatie, en omvatten ondermeer: ? Afbraakwerkzaamheden ? Stookplaatsinrichting ? Ketels, wandketels en toebehoren ? Vloerverwarming ? Vloerkoeling ? Elektrische bijverwarming ? Afzuiggroepen keuken ? Dampkappen ? Luchtgroepen voor ventilatie/verwarming/koeling ? WTW groepen lokale ventilatie ? Pulsiegroep voor de keuken ? VRF systemen voor verwarming/koeling ? Luchtkanalen/luchtroosters/brandkleppen/toebehoren ? Automatische regelingen (elektrische/elektronische) ? DCC-regeling WebBased ? Gasdistributie ? Gaslekdetectie ? Automatische blusuitrusting in de dampkap ? Dampkappen met afzuiging ? Elektrische boiler 
II.2.7. Looptijd
85 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie bestek
Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie bestek

Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek
Vereiste erkenning: D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen), Klasse 4
D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 4
D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 4


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-15 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-07-13
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-15
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Gemeentehuis, raadszaalInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-27