Commune De Fourons

Uitnodiging tot indienen offerte - Bouwen van een naschoolse kinderopvang: sanitair en centrale verwarming - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Voeren
Postadres: Gemeenteplein 1,BE-3798 Voeren
Contactpersoon: Mevrouw Melissa Collings
E-mail: melissa.collings@devoor.be
Internetadres(sen): www.voeren.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Bouwen van een naschoolse kinderopvang: sanitair en centrale verwarming - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019-009
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45332400
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE223
Voornaamste plaats van uitvoering: Provinciale Campus Voeren, Berneauweg 40 te 3798 Voeren
II.2.4. Beschrijving
Bouwen van een naschoolse kinderopvang: sanitair en centrale verwarming 
II.2.7. Looptijd
30 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Technische bekwaamheid te bewijzen aan de hand van ervaring (referenties)

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver wordt gevraagd minstens 2 referenties mee te delen: - in dezelfde prijsklasse - naam en adres van de referentie - verklaring van behoorlijke uitvoering - referenties max. 7 jaar oud (uitvoering)
Elke referentie moet handelen over werken inzake centrale verwarming (eventueel ook sanitair), waarbij aan een bestaande installatie voor een gebouw van minstens 5.000 m³ een uitbreiding gerealiseerd is met eigen regeling. Het moet gaan over klassieke verwarming met radiatoren, vloerverwarming of een combinatie van beide.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-27 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-03-26


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren, met begeleiding van de architect-ontwerper. Dit is de volgende persoon:Emmanuel Fafchamps, Bureau E2 Architecture, Rue de Battice 71, 4880 AubelTelefoon : 087/68 86 08 of 0495/40 78 88Email : emmanuel@e2architecture.be

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Watenschapstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02