Stad Gent

BOUW VAN EEN ONGELIJKVLOERSE KRUISING VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS OP DE DRONGENSESTEENWEG (N466)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Gent
Postadres: Botermarkt 1,BE-9000 Gent
Tel: +32 92667780
Fax: +32 92667379
E-mail: overheidsopdrachten@stad.gent
Internetadres(sen): www.gent.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Contactpunt Overheidsopdrachten
Postadres: Botermarkt 1,BE-9000 Gent
Tel: +32 92667780
Fax: +32 92667379
E-mail: overheidsopdrachten@stad.gent
Internetadres(sen): www.stad.gent 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
BOUW VAN EEN ONGELIJKVLOERSE KRUISING VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS OP DE DRONGENSESTEENWEG (N466) 
Referentienummer: TDW/2019/026
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233126
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Gent
II.2.4. Beschrijving
BOUW VAN EEN ONGELIJKVLOERSE KRUISING VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS OP DE DRONGENSESTEENWEG (N466) 
II.2.7. Looptijd
200 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.BIJKOMENDE BEWIJSSTUKKENDe inschrijver voegt volgende bewijsstukken bij zijn offerte:1. een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maanden oud is op het uiterste tijdstip vanontvangst van de offertes;2. indien hij personeel tewerkstelt dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: een recentattest van de bevoegde overheid waarin wordt bevestigd dat de inschrijver heeft voldaan aan devoorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijkebepalingen van het land van vestiging;3. indien hij niet in België gevestigd is: een recent attest van de bevoegde overheid waarin wordt bevestigddat de inschrijver heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingenvan het land van vestiging.Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend voor alleuitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd wordenof in landen waar dit niet voorzien is, een plechtige verklaring van de betrokkene voor bevoegde rechterlijke ofadministratieve instantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van herkomst of van het landwaar de ondernemer gevestigd is.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. niet van toepassing
Eventuele minimumeisen:
1. niet van toepassing

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. een bewijs van erkenning

Eventuele minimumeisen:
1. een bewijs van erkenning: de kandidaat/inschrijver moet voldoen aan de Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.
De aannemer moet erkend zijn in de (onder-)categorie: E
De werken behoren op basis van de raming tot klasse: 7
Vereiste erkenning: E (Burgerlijke bouwkunde), Klasse 7


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-21 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-07-19
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-21
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Stad Gent De Stroom, Franklin Rooseveltlaan 1, 9000 Gent - Juridische Dienst - Contactpunt Overheidsopdrachten, 9000 Gent

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Opgelet!Indien u geïnteresseerd bent in deze opdracht kunt u deze verder opvolgen door u als onderneming te registreren op de website van e-Notification.Deze aankondiging kunt u dan aanduiden als favoriet door bovenaan op de hiervoor aangemaakte knop te drukken 'toevoegen aan favorieten' en de functie 'messaging' te activeren.U wordt dan op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingsberichten.Alle nodige aanbestedingsdocumenten zijn beschikbaar en te downloaden via DROPBOX met volgende link:https://www.dropbox.com/sh/h8hzk5kg86yy8ht/AADt1JPAa9To2WMkZMCZERH4a?dl=0De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02