Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

Project 22.310/1 - Geraardsbergen, aansluiting Pachterstraat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Matthias De Backer
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360548

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Astro-plan BVBA
Postadres: Capucienenlaan 16,BE-9300 Aalst
Contactpersoon: Dhr. Hans Osselaer
Tel: +32 53215415
E-mail: info@astroplan.be
Internetadres(sen): http://www.astroplan.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 22.310/1 - Geraardsbergen, aansluiting Pachterstraat 
Referentienummer: AQFINFRA-22310lot1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 22.310/1 - Geraardsbergen, aansluiting Pachterstraat
- opbraak van bestaande verhardingen
- opbraak van bestaande rioleringen
- aanleg van nieuwe rioleringen
diam 250 gres - 1602m,
diam 250 PP - 38m,
diam 300 gres - 352m,
diam 300 beton - 220m,
diam 400 beton - 1577m
diam 400 gres - 193m
diam 500 beton - 217m,
diam 600 beton - 55m,
diam 700 beton - 3m,
diepte 1m < H <= 3m
- het maken van huisaansluitingen en aansluitingen straatkolken
- het maken van inspectieputten in prefab beton en gres.
- het maken van 5 pompstations in ter plaatse gestort beton.
- aanleg van persleidingen in PE
diam 63 - 511m
diam 75 - 101m
diam 125 - 116m
- het maken van kopmuren
- het maken van nieuwe grachten met beschoeiing in schanskorven
- het plaatsen van lineaire elementen en funderingen
- het plaatsen van bitumineuze verhardingen en funderingen
- het plaatsen van betonverhardingen en funderingen
- het plaatsen van bestratingen in betonstraatstenen en funderingen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Geraardsbergen
II.2.4. Beschrijving
Project 22.310/1 - Geraardsbergen, aansluiting Pachterstraat - opbraak van bestaande verhardingen - opbraak van bestaande rioleringen - aanleg van nieuwe rioleringen diam 250 gres - 1602m, diam 250 PP - 38m, diam 300 gres - 352m, diam 300 beton - 220m, diam 400 beton - 1577m diam 400 gres - 193m diam 500 beton - 217m, diam 600 beton - 55m, diam 700 beton - 3m, diepte 1m < H <= 3m - het maken van huisaansluitingen en aansluitingen straatkolken - het maken van inspectieputten in prefab beton en gres. - het maken van 5 pompstations in ter plaatse gestort beton. - aanleg van persleidingen in PE diam 63 - 511m diam 75 - 101m diam 125 - 116m - het maken van kopmuren - het maken van nieuwe grachten met beschoeiing in schanskorven - het plaatsen van lineaire elementen en funderingen - het plaatsen van bitumineuze verhardingen en funderingen - het plaatsen van betonverhardingen en funderingen - het plaatsen van bestratingen in betonstraatstenen en funderingen 
II.2.7. Looptijd
250 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie C1 en/of E1, klasse 7.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-17 11:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-17
Plaatselijke tijd: 11:30
Adres: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De zitting is openbaar.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 250 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Astro-plan, Capucienenlaan 16, 9300 Aalst (alle werkdagen van 09u tot 17u), en via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02