Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van wegherstel


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres: Stropstraat 1,BE-9000 GENT
Contactpersoon: Laura Aubroeck
Tel: +32 92425747
E-mail: laura.aubroeck@farys.be
Internetadres(sen): www.farys.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360510


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van wegherstel 
Referentienummer: TMVW-INTERN-19-027-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233142
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Om op een efficiënte manier te kunnen inspelen op specifieke behoeftes wil TMVW een raamovereenkomst afsluiten voor het aanleggen, herstellen en onderhouden van wegenis en bermen/voetpaden/fietspaden - plaatselijke uitvoering. Dit omvat (niet beperkend):
- het aanleggen en/of herstellen van kleinschalige bestrating met: (beton)straatstenen, betontegels, kasseien, gebakken straatstenen, dolomiet, .;
- het herstellen van wegenis in KWS- en rijwegbeton;
- het (her)plaatsen van lijnvormige elementen.
De opdracht wordt uitgebreid beschreven in Deel 3 - Technische bepalingen van het bestek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
zone Asse 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23, BE24
Voornaamste plaats van uitvoering: Zie kaart in Deel 7 - bijlage A van het bestek.
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van wegherstel in de zone Asse 
II.2.7. Looptijd
72 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
zone Brugge 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE25
Voornaamste plaats van uitvoering: Zie kaart in Deel 7 - bijlage A van het bestek.
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van wegherstel in de zone Brugge 
II.2.7. Looptijd
72 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
zone Gent 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Zie kaart in Deel 7 - bijlage A van het bestek.
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van wegherstel in de zone Gent 
II.2.7. Looptijd
72 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
zone Ronse 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23, BE24
Voornaamste plaats van uitvoering: Zie kaart in Deel 7 - bijlage A van het bestek.
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van wegherstel in de zone Ronse 
II.2.7. Looptijd
72 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-08 08:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-03