Infrabel - Direction Asset Management - Area North-west

57/53/3/19/036 Area NW-renovatie overbruggingen Nieuwerkerken L50A Km27 976 Erpe Mere Km31.846


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel - Directie Asset Management - Area North-West
Postadres: Koningin Maria-Hendrikaplein 2,BE-9000 Gent
Tel: +32 92412344
Fax: +32 92412537
E-mail: doris.hoste@infrabel.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348511


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
57/53/3/19/036 Area NW-renovatie overbruggingen Nieuwerkerken L50A Km27 976 Erpe Mere Km31.846 
Referentienummer: I-I.NW-57/53/3/19/036-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45221112
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De werken bestaan hoofdzakelijk uit:
- verwijderen van borstweringen en wegverhardingen
- afgravingen en aanvullingen
- afbraak van bestaande kunstwerk
- plaatsing van schroefpalen
- betonneringswerken
- asfalteringswerken
- plaatsing van nieuwe waterdichtingen, incl draineringen
- plaatsing borstweringen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
Voornaamste plaats van uitvoering: Nieuwerkerken en Erpe-Mere
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
450 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse 6 of hoger Categorie: E

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-29 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-29
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: via e-Tendering

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
In het kader van de onderhavige opdracht, maakt Infrabel gebruikt van e-Tendering voor alle fases van de plaatsingsprocedure. De opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op: https://enot.publicprocurement.be. Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, verbeteringsberichten, aanvullende informatie, enz.Een voorafgaandelijk plaatsbezoek is verplicht.Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdracht, erkennen de kandidaten en inschrijvers dat zij kennis hebben genomen van de gedragscode voor de leveranciers en aannemers van Infrabel en verbinden zij zich ertoe om de bepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kan geraadpleegd en gedownload worden op de site www.infrabel.be onder de rubriek "Professionals-Aannemers-Werken in aanneming-Spoorwegdomein".

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
zie artikel 23 van de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-03