Wegen En Verkeer Oost-vlaanderen

E17 Lochristi (Beervelde) - Temse - Nazareth (Eke) - Beveren (Melsele): Renovatie 4 bovenbruggen E17.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Postadres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Tel: +32 92762600
E-mail: stefan.heuninck@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360317


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
E17 Lochristi (Beervelde) - Temse - Nazareth (Eke) - Beveren (Melsele): Renovatie 4 bovenbruggen E17. 
Referentienummer: AWV O-Vl-X40/A14/149-1M3D8H/19/38-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233142
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Renovatie van 4 bestaande bovenbruggen over de E17:
- brug in de Eethoek te Lochristi (Beervelde) (brug 0.014.079.1);
- brug in de Klapstraat te Nazareth (Eke) (brug 0.014.050.1);
- brug in de Korte Landmolenstraat/Steendonkstraat te Temse (brug 0.014.101.1);
- brug in de Veldstraat/Melselestraat te Beveren (Melsele) en Kruibeke (brug 0.014.105.1).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Zowel in de beschrijvende als in de samenvattende meetstaat zijn er een aantal kleine wijzigingen gebeurd. Gelieve hiermee rekening te houden.