Bnp_architecten_bvba

OPEN AANBESTEDING VOOR ZONNEPANELEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: bnp_architecten_bvba
Postadres: Koning Albertlaan 252,BE-3620 Lanaken
Contactpersoon: Guido Stassen
E-mail: guido@bnparchitecten.be
Internetadres(sen): http://bnparchitecten.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360889

I.3. Communicatie

Officiële benaming: AE+ Engineering
Postadres: TIENSESTEENWEG 168 BLOK H BUS 202,BE-3800 Sint-Truiden
Contactpersoon: Wim Diliën
E-mail: Wim@ae-plus.be
Internetadres(sen): http://www.ae-plus.be http://www.ae-plus.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OPEN AANBESTEDING VOOR ZONNEPANELEN 
Referentienummer: bnp-15-03-OCURA - LOT - ZONNEPANELEN-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 09331000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
LEVEREN / PLAATSEN ZONNEPANELEN
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Hellebronstraat 8, Gingelom
II.2.4. Beschrijving
OPEN AANBESTEDING VOOR LEVEREN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN 
II.2.7. Looptijd
20 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
algemene voorwaarden van open aanbesteding zijn van toepassing

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Klasse 1 , Categorie P1, P2AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-14 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-14
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Hellebronstraat 8, , Gingelom

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
bnp_architecten_bvbaarch. Guido Stassen089 714623

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
vzw OCURA
Prins Bischopssingel 75, BE-3500 Hasselt
E-mail: pascal.vannitsen@skynet.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-04