Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening

DOM-061-12-008-Z Riolerings- en wegeniswerken in de Spitaalpoort- en Serafijnstr. te Gent


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres: Stropstraat 1,BE-9000 GENT
Contactpersoon: Patrick Rombaut
Tel: +32 92425733
E-mail: patrick.rombaut@farys.be
Internetadres(sen): www.farys.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359051


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
DOM-061-12-008-Z Riolerings- en wegeniswerken in de Spitaalpoort- en Serafijnstr. te Gent 
Referentienummer: TMVW-DOM-061-12-008-Z-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45231300
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Riolerings- en wegeniswerken in de Spitaalpoort- en Serafijnstraat te Gent
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-05


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Rectificatie d.d. 5/12/2019:
- aangepaste versie bestek gezien 2 aanpassingen werden aangebracht in Deel 3 - hoofdstuk 3 onder punt 12.13.4 en 95.2.6.1 (geel gemarkeerd);
- aangepaste versie samenvattende opmeting: aanpassingen in de posten 427 t.e.m. 472;
- aangepaste versie plan 07-details: wijziging naar aanleiding van de gewijzigde afmeting in Deel 3 - hoofdstuk 3 (punt 95.2.6.1) van het bestek.