Agentschap Voor Natuur En Bos - Provinciale Dienst Oost-vlaanderen

Inrichting van het speelbos Scheldevelde op het grondgebied van de gemeente De Pinte


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap voor Natuur en Bos - Provinciale Dienst Oost-Vlaanderen
Postadres: Koningin Maria Hendrikaplein 70,BE-9000 Gent
Tel: +32 92762055
Fax: +32 92762005
E-mail: jeroen.arnoys@vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.natuurenbos.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357871


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Inrichting van het speelbos Scheldevelde op het grondgebied van de gemeente De Pinte 
Referentienummer: PD OVL-ANB-OTBW-19-62707-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De inrichting van Speelbos Scheldevelde - de Pinte in kader van de ontwikkeling van Parkbos.
Deels natuurrijk speelbos met los materiaal waar kinderen zelf aan de slag kunnen, mogelijkheid tot speels leren (educatie) en een geboortelint langs het pad door het bos, deels spontane bosontwikkeling
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-05


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-09
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-17
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-09
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-17
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
termijn aangepast wegens erratum