Multiprofessionele Architectenassociatie Brasseur-trekels Bvba

St-Quirinuskerk Molenbeek-Wersbeek, verwarming faze 1 en 2


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Multiprofessionele Architectenassociatie Brasseur-Trekels bvba
Postadres: Zijdelingsestraat 37 bus 17,BE-3500 Tienen
Contactpersoon: Erwin Trekels
Tel: +32 16821909
Fax: +32 16821913
E-mail: brasseur.trekels@telenet.be
Internetadres(sen): http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360965 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360965


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
St-Quirinuskerk Molenbeek-Wersbeek, verwarming faze 1 en 2 
Referentienummer: Brasseur-Trekels-BD.05.20/221/verw-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het vernieuwen van de verwarming in de St-Quirinuskerk te Wersbeek. Faze 1 betreft de bouwkundige werken voor het vernieuwen van de stookplaats, de trap en het maken van de sleuven in de kerk. Faze 2 betreft alle technische werken voor verwarming, sanitair en elektriciteit.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
St-Quirinuskerk Wersbeek verwarming faze 1 bouwkundige werken 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Processiestraat, 3461 Molenbeek-Wersbeek
II.2.4. Beschrijving
Bouwkundige werken voor het maken en afwerken van de stookplaats, trap, leidingkokers voor de nieuwe verwarmingsinstallatie van de kerk 
II.2.7. Looptijd
50 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
St-Quirinuskerk Wersbeek verwarming faze 2 technische werken 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Processiestraat, 3461 Molenbeek-Wersbeek
II.2.4. Beschrijving
technische werken (verwarming, sanitair en elektriciteit) voor de nieuwe verwarmingsinstallatie van de kerk 
II.2.7. Looptijd
40 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie lastenboek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-21 15:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-21
Plaatselijke tijd: 15:00
Adres: Processiestraat 18, 3461 Molenbeek-Wersbeek (pastorie)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-05