Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

Project 22.388/1 - Laarne, sanering Bontinckstraat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Rik Spanhove
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357797


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 22.388/1 - Laarne, sanering Bontinckstraat 
Referentienummer: AQFINFRA-22388lot1-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 22.388/1 - Laarne, sanering Bontinckstraat
- Aanleg gescheiden rioleringsstelsel: diameter 250 tot 1000, diepte max 5 m
- Bouwen van 5 DWA opvoergemalen en 2 DWA pompstations met persleiding
- Aanleg drukriolering met persleiding
- Heraanleg van wegenis met asfaltverharding, fietsstrook of fietspad in beton, lijnvormige elementen in ter plaatse gegoten beton.
- Heraanleg van bermen met kasseien, komende van herbruik en door de aannemer te leveren, betonstraatstenen, beton en asfalt. Opgesloten door geprefabriceerde lijnvormige elementen.
- Aanleg huisaansluitingen en straatkolkaansluitingen in PVC du 160 mm, PVC huisaansluitputjes en straatkolken bestaande uit betonnen bakken met gietijzeren rooster of type volledig gietijzer.
- Profileren en inzaaien bermen.
- Uitgraven, herprofileren en ruimen van grachten/waterloop, uitvoeren teenversterking in hout en taludversteviging met schanskorven. Afdekken van talud met biodegradeerbare doek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-03


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-06
Plaatselijke tijd: 09:45
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-13
Plaatselijke tijd: 09:15
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-06
Plaatselijke tijd: 09:45
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-13
Plaatselijke tijd: 09:15
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
- Openingszitting wordt uitgesteld naar 13/12 om 09u15.
- Bestek artikel 34. Conforme uitvoering: alternatieve uitvoering van gres-riool door PVC of PP wordt geschrapt.
- Actualisatie MHO: zie rapport ORTEC1900900 en bijlage 1: toetsingstabellen
- Wijzigingen in meetstaat:
o Posten 509 tem 621 worden geschrapt
o Posten 509a tem 515a worden toegevoegd
o Post 450: muurdoorvoerstukken instorten; per stuk ipv per meter
o Posten 461, 462, 463: aanpassing opritten op privé; per m² ipv per stuk
- nieuwe versie van bestek, meetstaat en inschrijvingsbiljet wordt toegevoegd.