Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling West-vlaanderen

Ontwerpstudie voor de doortocht van de N367 Gistelsesteenweg in Brugge (kmpt 1,15 - 2,35), ter verbetering van de doorstroming openbaar vervoer


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres :  VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82 , BE - 8200   Brugge
Contactpersoon:   ir. Goele Vansevenant
Tel:   +32 50248000
Fax:   +32 50248005
E-mail:   goele.vansevenant@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311791   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311791


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ontwerpstudie voor de doortocht van de N367 Gistelsesteenweg in Brugge (kmpt 1,15 - 2,35), ter verbetering van de doorstroming openbaar vervoer  
Referentienummer:   AWV W-Vl-X30/N367/44_1M3D8J/18/19_IR-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71242000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De diensten omvatten:
- De opmaak van een startnota
- De opmaak van een projectnota
- De opmaak van een technisch ontwerp (incl. rioleringsontwerp)
- De opmaak van onteigeningsplannen, indien nodig
- De opmaak van het aanbestedingsdossier
- De opmaak van het aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning
- De opvolging in uitvoering
- communicatie
Voor een uitgebreide omschrijving van het voorwerp van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
II.2.4. Beschrijving
De diensten omvatten:   - De opmaak van een startnota   - De opmaak van een projectnota   - De opmaak van een technisch ontwerp (incl. rioleringsontwerp)   - De opmaak van onteigeningsplannen, indien nodig   - De opmaak van het aanbestedingsdossier   - De opmaak van het aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning   - De opvolging in uitvoering   - communicatie   Voor een uitgebreide omschrijving van het voorwerp van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen.  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
zie bestek 1M3D8J/18/19

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek 1M3D8J/18/19

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek 1M3D8J/18/19

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-13   10:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-13
Plaatselijke tijd:   10:45
Adres:   WEGEN EN VERKEER WEST VLAANDEREN, Koning albert I laan 1.2 - 8200 Brugge Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
iedereen


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
de stukken zijn eveneens digitaal te bekomen bij inge.roelens@mow.vlaanderen.be

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-13