Autonoom Gemeentebedrijf Grond- En Bouwbeleid

PLAATSING VAN EEN CONCESSIEOVEREENKOMST VOOR OPEN-BARE WERKEN VOOR ONTWERP, REALISATIE, FINANCIERING, ONDERHOUD EN UITBATING VAN EEN ONDERGRONDSE EN BO-VENGRONDSE) RANDPARKING


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN CONCESSIEOVEREENKOMST  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Autonoom Gemeentebedrijf Grond- en Bouwbeleid
Postadres :  Vindictivelaan 1 , BE - 8400   Oostende
Tel:   +32 59562086
Fax:   +32 59513065
E-mail:   gregory.casteels@oostende.be
Internetadres(sen):   http://www.oostende.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313755


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
PLAATSING VAN EEN CONCESSIEOVEREENKOMST VOOR OPEN-BARE WERKEN VOOR ONTWERP, REALISATIE, FINANCIERING, ONDERHOUD EN UITBATING VAN EEN ONDERGRONDSE EN BO-VENGRONDSE) RANDPARKING  
Referentienummer:   AGGB-GR002-F24_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45213312
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het stadsbestuur wenst het aantal parkeerplaatsen in een randparking te verhogen. De bestaande randparking gelegen aan het Maria-Hendrikapark leent zich daar toe.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE255
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de concessie omvat de bouw, de financiering, het onderhoud en de uitba-ting van een randparking in Oostende. Deze parking zal gelegen zijn te Oostende, in de zone gelegen aan de bestaande randparking aan het Maria-Hendrikapark  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestek

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-10-17   12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State ,  BE - 1000   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-02