Autonoom Gemeentebedrijf Grond- En Bouwbeleid

PLAATSING VAN EEN CONCESSIEOVEREENKOMST VOOR OPEN-BARE WERKEN VOOR ONTWERP, REALISATIE, FINANCIERING, ONDERHOUD EN UITBATING VAN EEN ONDERGRONDSE (EN EVENTUEEL BOVENGRONDSE) RANDPARKING


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN CONCESSIEOVEREENKOMST  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Autonoom Gemeentebedrijf Grond- en Bouwbeleid
Postadres :  Vindictivelaan 1 , BE - 8400   Oostende
Tel:   +32 59562086
Fax:   +32 59513065
E-mail:   gregory.casteels@oostende.be
Internetadres(sen):   http://www.oostende.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313748


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
PLAATSING VAN EEN CONCESSIEOVEREENKOMST VOOR OPEN-BARE WERKEN VOOR ONTWERP, REALISATIE, FINANCIERING, ONDERHOUD EN UITBATING VAN EEN ONDERGRONDSE (EN EVENTUEEL BOVENGRONDSE) RANDPARKING  
Referentienummer:   AGGB-GR001-F24_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45213312
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het stadsbestuur wenst het aantal parkeerplaatsen in een randparking te verhogen. Het ter-rein voor het Maritiem Instituut leent zich daar toe.
Daartoe zal eventueel het AGGB een concessieovereenkomst afsluiten met een kandidaat-exploitant. Het uitschrijven van dit bestek houdt geen verplichting in vanwege het stadsbestuur om effectief tot uitvoering over te gaan.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE255
II.2.4. Beschrijving
Het stadsbestuur wenst het aantal parkeerplaatsen in een randparking te verhogen. Het ter-rein voor het Maritiem Instituut leent zich daar toe.   Daartoe zal eventueel het AGGB een concessieovereenkomst afsluiten met een kandidaat-exploitant.  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-10-17   12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State ,  BE - 1000   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-02