Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling West-vlaanderen

Ontwerpstudie voor de doortocht van de N367 Gistelsesteenweg in Brugge (kmpt 1,15 - 2,35), ter verbetering van de doorstroming openbaar vervoer


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres :  VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82 , BE - 8200   Brugge
Contactpersoon:   ir. Goele Vansevenant
Tel:   +32 50248000
Fax:   +32 50248005
E-mail:   goele.vansevenant@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311791   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311791


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ontwerpstudie voor de doortocht van de N367 Gistelsesteenweg in Brugge (kmpt 1,15 - 2,35), ter verbetering van de doorstroming openbaar vervoer  
Referentienummer:   AWV W-Vl-X30/N367/44_1M3D8J/18/19_IR-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71242000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De diensten omvatten:
- De opmaak van een startnota
- De opmaak van een projectnota
- De opmaak van een technisch ontwerp (incl. rioleringsontwerp)
- De opmaak van onteigeningsplannen, indien nodig
- De opmaak van het aanbestedingsdossier
- De opmaak van het aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning
- De opvolging in uitvoering
- communicatie
Voor een uitgebreide omschrijving van het voorwerp van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
bij de publicatie ontbrak het document onderzoeksrapport, bij dit Terechtwijzend bericht steekt dit als nieuwe bijlage