Bpost

Promotieopdracht voor de bouw (casco en parking) van een bpost mail center in Deerlijk


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: bpost
Postadres: Muntcenter,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Luc Verschelden
Tel: +32 22765529
E-mail: luc.verschelden@bpost.be
Internetadres(sen): http://www.bpost.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337829


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Promotieopdracht voor de bouw (casco en parking) van een bpost mail center in Deerlijk 
Referentienummer: bpost-2018-1-039-F06_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Werken met betrekking tot een promotieopdracht voor de bouw (casco en parking) van een bpost mail center in Deerlijk.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE25
Voornaamste plaats van uitvoering: Deerlijk
II.2.4. Beschrijving
Zie bijlage 5 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 228-522662

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Promotieopdracht voor de bouw (casco en parking) van een bpost mail center in Deerlijk

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Tweefasige procedure Na de uiterste datum van indiening van de Aanvragen tot deelneming zal bpost evalueren wie kan worden geselecteerd De geselecteerde Kandidaten zullen het Bestek ontvangen en zullen de mogelijkheid hebben om een Offerte in te dienenVerplicht gebruik selectieleidraadU dient verplicht de instructies te volgen vermeld in de selectieleidraad. Gelieve deze aandachtig door te nemen.Overige vragen? Aarzel niet de contactpersoon die op I.1 vermeld is te contacteren als u een probleem ervaart bij het openen van de bijlagen van deze aankondiging of bij vragen i.v.m. de inhoud van de documenten (met inbegrip van de selectieleidraad).

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Overeenkomstig artikel 23, §1 - 3, van de rechtsbeschermingswet van 17/06/2013, dient een verhaalprocedure bij de Raad van State, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingesteld te worden binnen de in deze wet bepaalde termijnen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling (al naargelang): vordering tot schorsing: 15 dagen; vordering tot vernietiging: 60 dagen.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-02