Hacosi Cvba So

Project "Nolens Fase II" te Hasselt: nieuwbouw van 5 appartementen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: HACOSI CVBA SO
Postadres: Gouverneur Roppesingel 53,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Mevrouw Charlotte Aerts
Tel: +32 11288310
E-mail: charlotte.aerts@hacosi.be
Internetadres(sen): www.hacosi.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project "Nolens Fase II" te Hasselt: nieuwbouw van 5 appartementen 
Referentienummer: 2019/012
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45100000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
In perceel 2 werden de inschrijvingsdocumenten, samenvattende opmeting en administatieve bepalingen vervangen door een recentere versie. De nieuwe documenten zijn voorzien van "(2)" achter de bestandsnaam.