Diksmuide

DIKSMUIDE - Aanleg recyclagepark - Bouwen van een loods, open loods en burelen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Diksmuide
Postadres: Grote Markt 6,,BE-8600 Diksmuide
Contactpersoon: Luc Dewaele
Tel: +32 51793114
E-mail: Luc.Dewaele@diksmuide.be
Internetadres(sen): http://www.diksmuide.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338235

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Studiebureau Jonckheere bvba
Postadres: Koningin Astridlaan 134/5,BE-8200 Brugge
Contactpersoon: Koen Jonckheere
Tel: +32 50405090
E-mail: info@studiebureaujonckheere.be
Internetadres(sen): www.studiebureaujonckheere.be https://www.studiebureaujonckheere.be/aanbestedingen

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
DIKSMUIDE - Aanleg recyclagepark - Bouwen van een loods, open loods en burelen 
Referentienummer: Diksmuide(3p)-9688A-2-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45213000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
DIKSMUIDE - Aanleg recyclagepark - Bouwen van een loods, open loods en burelen
De opdracht behelst: bouwen van loodsen en dienstgebouw
- Ruwbouw en afwerking
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE252
Voornaamste plaats van uitvoering: Diksmuide, Heernisse
II.2.4. Beschrijving
Diksmuide Aanleg recyclagepark - Bouwen van een loods, open loods en burelen De opdracht behelst: bouwen van loodsen en dienstgebouw - Ruwbouw en afwerking 
II.2.7. Looptijd
150 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D, D1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-15 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-15
Plaatselijke tijd: 10:30
Adres: AC, Heernisse 6, 8600 DiksmuideInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
openbaar


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Het bestek nr. 9688A met inschrijvingsbiljet, samenvattende opmeting, project veiligheids- engezondheidsplan, uitgevoerde proeven/onderzoeken/Technisch Verslag en plannen is zowel analoog(papieren afdruk) als digitaal (PDF) te verkrijgen.Papieren versie : 80,00 EUR (incl. btw)Digitale versie (PDF) : 40,00 EUR (incl.btw)Te verkrijgen bij BVBA Studiebureau Jonckheere enkel na voorafgaandelijke storting op rek. nr. BE61 73803144 6917 (BIC : KREDBEBB) met vermelding "besteknr., BTW nr van de firma + keuze(digitaal/analoog/beide)". Cheques en cash geld worden niet aanvaard.Bij storting op rekening SB vóór 23/04/2019 wordt een korting van 20%, zijnde 16,00 EUR incl BTW,toegestaan op de aankoopprijs van het analoge dossier.Bij aankoop van de digitale versie ontvangt u na betaling een downloadlink om het dossier af te laden vanonze server. Het digitale aanbestedingsdossier omvat naast alle aanbestedingsstukken in PDF formaat ookde aanbestedingsplannen in dwg-formaat. Deze dwg's worden enkel ter informatie overgemaakt, de PDFplannen gelden als enige digitale aanbestedingsplannen.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-05