Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-vlaanderen

Herinrichting Tolhuis tot Ondernemerscentrum - aanpassen gelijkvloers en eerste verdieping


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen
Postadres: Koning Leopold III laan 66,BE-8200 Brugge
Tel: +32 50140184
E-mail: nancy.moyaert@pomwvl.be
Internetadres(sen): www.pomwvl.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338579


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herinrichting Tolhuis tot Ondernemerscentrum - aanpassen gelijkvloers en eerste verdieping 
Referentienummer: POM West-Vlaanderen-2019/3195-07-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Herinrichting Tolhuis tot Ondernemerscentrum - aanpassen gelijkvloers en eerste verdieping
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
afbraak ruwbouw en afwerking 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
II.2.4. Beschrijving
afbraak ruwbouw en afwerk in bestaand kantoorgebouw 
II.2.7. Looptijd
160 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
HVAC - sanitair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Brugge
II.2.4. Beschrijving
HVAC - sanitair in bestaand kantoorgebouw 
II.2.7. Looptijd
160 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
elektriciteit 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Brugge
II.2.4. Beschrijving
Elektriciteit in bestaand kantoorgebouw 
II.2.7. Looptijd
160 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-28 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van state, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-10