Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Oost-vlaanderen

N424 te Gent: Opruimings- en sloopwerken van gebouwen in de Afrikalaan.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Postadres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Tel: +32 92762611
E-mail: bart.crombez@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335345


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
N424 te Gent: Opruimings- en sloopwerken van gebouwen in de Afrikalaan. 
Referentienummer: AWV O-Vl-X40/R40/42-1M3D8H/19/5-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45110000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De aanneming heeft als doel een handelspand (voormalige Eldi en Würth langs de N424-Afrikalaan,
nr. 99 resp. nr. 101), een open loods (achter het handelspand), een gesloten loods (kant
Koopvaardijlaan) en een hoogspanningscabine (langs de Afrikalaan) te slopen en te verwijderen.
De werken vinden plaats op percelen, onteigend door de Vlaamse Overheid in het kader van het project Verapazbrug te Gent, gelegen tussen de N424-Afrikalaan en de Koopvaardijlaan. De percelen
zelf worden ook bouwrijp gemaakt.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd een nieuwe samenvattende opmeting gepubliceerd. Zowel in de beschrijvende als in de samenvattende zijn er aanpassingen gebeurd. Gelieve hiermee rekening te houden.