De Vlaamse Waterweg Nv

Albertkanaal - Gemeente Schoten: Nieuwe rechteroever tussen de Hoogmolenbrug en de Kruiningenstraat te Schoten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Tom Ory
Tel: +32 11298470
E-mail: albertkanaal@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335150


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Albertkanaal - Gemeente Schoten: Nieuwe rechteroever tussen de Hoogmolenbrug en de Kruiningenstraat te Schoten 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AAK-18-1121-F02_4
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45240000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het project bestaat uit het vernieuwen van het Albertkanaal op de rechteroever te Schoten. Het project start van iets na de Kruiningenstraat tot aan de Hoogmolenbrug. Vlak voor de Hoogmolenbrug wordt er (tijdelijk) terug aangesloten op de bestaande toestand.
De werken bestaan uit drie delen, waarvan twee delen (deel A + deel C) ten laste zijn van De Vlaamse Waterweg nv en een derde deel (deel B) ten laste van Aquafin.
Deel A + deel C:
De werken omvatten het bouwen van een nieuwe oever met damplanken en een kesp. De duiker van de Braambeek, die binnen deze werken valt, zal ook aangepast worden. Deze duiker zal vervangen worden door een nieuwe uitstroomconstructie naar het Albertkanaal. Ook zal er binnen deze werken nieuwe wegenis, een nieuw jaagpad en een voetpad aangelegd worden.
Deel B:
De werken omvatten het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de Metropoolstraat.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-04-10
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-04-17
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: De inschrijving moet geldig blijven tot
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-10-07
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-10-14
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-04-10
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-04-17
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
uitvoeringstermijn bedraagt : . Deelopdracht 1 heeft een uitvoeringstermijn van 70 kalenderdagen. Deelopdracht 2 heeft een uitvoeringstermijn van 90 kalenderdagen. Deelopdracht 3 heeft een uitvoeringstermijn van 300 kalenderdagen. TWB nr. 1 : . verklarende nota toegevoegd omtrent bijlage 3 bij het bestek. . TWB nr. 2 : . - peilingen (extra document toegevoegd als bijlage). - aanpassing tekst "bestratingen" (hoofdstuk 6: verhardingen). TWB nr. 3:. - Onderzoek baggerspecie ter hoogte van de zone van de werken (extra bijlage toegevoegd)
Te lezen:
uitvoeringstermijn bedraagt : . Deelopdracht 1 heeft een uitvoeringstermijn van 70 kalenderdagen. Deelopdracht 2 heeft een uitvoeringstermijn van 90 kalenderdagen. Deelopdracht 3 heeft een uitvoeringstermijn van 300 kalenderdagen. TWB nr. 1 : . verklarende nota toegevoegd omtrent bijlage 3 bij het bestek. . TWB nr. 2 : . - peilingen (extra document toegevoegd als bijlage). - aanpassing tekst "bestratingen" (hoofdstuk 6: verhardingen). TWB nr. 3:. - Onderzoek baggerspecie ter hoogte van de zone van de werken (extra bijlage toegevoegd) . TWB nr. 4:. - extra document toegevoegd TWB nr.4. -aanpassing omschrijving post 27 in samenvattende en beschrijvende meetstaat. (eveneens toegevoegd)
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TWB nr. 4:
- extra document toegevoegd TWB nr.4
-aanpassing omschrijving post 27 in samenvattende en beschrijvende meetstaat. (eveneens toegevoegd)