Gassco As

Uitnodiging tot indienen offerte - Vernieuwen binnen- en buitenverlichting - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gassco AS
Postadres: Barlenhuisstraat 1 - kaai 524,BE-8380 Zeebrugge
Contactpersoon: Mevrouw Suzy Casier
Tel: +32 50461627
Fax: +32 50599004
E-mail: suca@gassco.no
Internetadres(sen): www.gassco.no 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Vernieuwen binnen- en buitenverlichting - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging 
Referentienummer: 2019/022
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 31527200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Gassco AS, Barlenhuisstraat 1 - kaai 524 te 8380 Zeebrugge
II.2.4. Beschrijving
Vernieuwing van binnen- en buitenverlichting Toelichting: Gassco AS is een gasterminal gelegen te Zeebrugge. Het maakt onderdeel uit van het Noors gastransportsysteem dat meer dan 20 pijpleidingen omvat en 60 aansluitingen op gastoevoerinstallaties. In toaal bedraagt de totale afstand van geïntegreerde leidingen ongeveer 7800 km. Het gas transportsysteem wordt aangestuurd vanuit het Tranport Controle Centrum. Deze is gelegen te Haugesund op de West kust van Noorwegen. De "Zeepipe Terminal" is een "on shore" gas ontvangst-terminal. Zij staat in voor drukvermindering eenmaal het gas aan land komt. Deze terminal is gelegen te Zeebrugge in België. Het gas wordt aangevoerd vanuit het Sleipner platform. Deze is gelegen in de Noordzee. Eenmaal de druk verminderd is tot 80 bar wordt het doorgestuurd naar Fluxys. Deze staat in voor de verdere distributie in België. Gassco AS plant een vernieuwing van de binnen- en buitenverlichting. Dit bestek beschrijft de projectgrenzen, de te leveren materialen en diensten, verantwoordelijkheden, richtlijnen, te volgen normen en standaards voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de binnen- en buitenverlichting op de terreinen van Gassco AS te Zeebrugge. Korte omschrijving van de uit te voeren werken: Vernieuwen binnenverlichting: - Verlichtingsinstallatie  * vervangen bestaande armaturen door LED armaturen  * vernieuwen verlichtingsturingen  * voorzien extra bekabeling - Krachtinstallatie  * aanpassen sturing bestaande verlichtingsborden - Testen en keuringen - Commissioning en validatie Deze aanneming vindt plaats in volgende zone's / gebouwen: * Controlegebouw (kelder- en gelijkvloerse verdieping) * Auxiliary gebouw (met uitzondering van de boilerroom) * Meetgebouw * Instrument building (ATEX zone 1) * Contractorgebouw * Fire pump house Vernieuwen buitenverlichting: - Verlichtingsinstallatie  * vervangen bestaande buitenverlichting en bijhorende verdeeldozen door LED armaturen  * vernieuwen verlichtingsborden straatverlichting - Testen en keuringen - Commissioning en validatie Deze aanneming vindt plaats in volgende zone's / gebouwen: * Straatverlichting (non- atex) * Straatverlichting (atex zone 2) * Terreinverlichting (atex zone 2) 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-09-02
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-06-30
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen: - Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ; - Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën); - De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO; - Het attest fiscale schulden (FOD Financiën); - De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing); - De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).De inschrijver dient tevens volgende documenten toe te voegen aan zijn offerte:* Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst.De buitenlandse inschrijver dient wél alle voornoemde documenten toe te voegen aan zijn offerte, gezien de aanbestedende overheid deze niet zelf kan opzoeken via elektronische weg.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver dient door middel van referenties gedurende de voorbije drie jaar aan te tonen dat hij ervaring heeft met soortgelijke opdrachten en dat hij ervaring heeft met werken in een ATEX omgeving (Explosiegevaarlijke omgeving). Uit deze soortgelijke opdrachten moet blijken dat de opdrachtnemer in staat is om een antwoord te bieden op het voorwerp zoals omschreven in deel 3 van dit bestek. De inschrijver dient door middel van zijn referenties eveneens aan te tonen dat hij met de hoge veiligheidsnormen die deze werkzaamheden beheersen ervaring heeft. De inschrijver zal de relevante namen van de private en publieke entiteiten voor wie ze bestemd waren weergeven, de duurtijd van het contract en indien mogelijk staven met een attest van goede uitvoering, hetzij de contactgegevens van de gebruikte referentie aan de opdrachtgever bezorgen.De inschrijver dient eveneens aan te tonen dat de contactpersoon die de leiding van de opdracht zal nemen Nederlandstalig en Engelstalig is (zowel gesproken als geschreven).De inschrijver dient aan te tonen welke leden in zijn of haar team zitten en wie de leiding zal nemen. De leiding kan slechts genomen worden door één enkele persoon die alle als aanspreekpunt voor Gassco AS fungeert. De inschrijver zal de teamleden met naam en adres benoemen, ook zijn onderaannemers en leden van het team van de onderaannemers. Elk lid zal door Gassco AS gecontroleerd worden op veiligheid. Elk teamlid dient vóór de start van de werken een veiligheidstraining op afstand te volgen via de link: https://www.trainingportal.no/mintra/p/gasscocontractors. Hij zal zijn eindtest on site bij Gassco AS uitvoeren. Bij niet slagen van de test dient de inschrijver een ander teamlid voor te stellen en dient deze op kost van de inschrijver de veiligheidscursus te volgen en te slagen voor de test.De inschrijver dient tevens op de hoogte te zijn de bepalingen in "deel 2 contractuele bepalingen" die betrekking hebben op de vervanging van de leiding/teamleden.2. Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.Indien geen geldig ISO 9001 certificaat kan worden voorgelegd dient de kandidaat aan de hand van zijn procedures aan te tonen te beschikken over gelijkaardige werkwijzen op volgende domeinen:- beheer van documenten (werkinstructies, klantspecificaties, .)- beheer van registraties (bv. van productiegegevens, .)- beheer van de opleidingen en de kwalificaties van zijn personeel- beheer van wijzigingen- het selecteren en kwalificeren van onderaannemers en leveranciers- beheer van klachten en non-conformiteiten3. Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.4. Een geldig ISO 14001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van milieubeheersystemen.

Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 4


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-22 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-08-20


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: 29/04/2019 om 10.00De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste aanleg West-Vlaanderen afdeling Brugge
Kazernevest 3, BE-8000 Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-11